dissabte, 9 d’abril de 2016

Comunicat del Laborarori del Centre de Medi Ambient de la UPC en relació a la Taula Qualitat de l'Aire de Tarragona

LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT
  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
En referència a la invitació, per part de la Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació Ambiental de la Generalitat de Catalunya, a participar a la segona sessió de la Taula Informativa de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, comuniquem el següent:

Donat que el Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya té com un dels seus principals objectius treballar per la millora de la coexistència de les activitats industrials/serveis amb les àrees urbanes, mitjançant la recerca aplicada pel desenvolupament d’equips i metodologies dirigides a avaluar de manera independent la qualitat de l’aire, no creu rellevant participar en aquesta segona sessió pels motius següents:

a)    Els estudis d’avaluació de la qualitat de l’aire realitzats pel LCMA en diversos municipis del Camp de Tarragona, sol.licitats per diferents entitats de la societat civil (Ajuntaments, Entitats Ecologistes) i realitzats de forma puntual (evitar elevades despeses a les entitats) però representatius, han estat enfocats, en funció dels seus resultats, a dotar al territori d’un determinat nivell d’informació per treballar de manera eficient en la millora progressiva de la qualitat de l’aire. Els resultats, que s’han fet públics i que no van ser inclosos a la primera sessió de la Taula Informativa, aporten l’evolució del nombre de registres d’episodis des de l’any 2010 al 2015, l’origen de les diferents fonts generadores dels episodis, els nivells d’immissió de contaminants no controlats per la XVPCA (COV majoritàriament), l’impacte de les emissions difuses del polígon Nord, i diverses eines de planificació territorial per a l’avaluació de l’impacte de les activitats actuals i futures segons el seu punt d’instal.lació i les diferents condicions meteorològiques que tenen lloc al llarg de l’any. Els estudis han permès determinar l’evolució dels impactes sobre diferents àrees urbanes quan s’introdueix un nou sistema de control. Tots aquests resultats haurien de permetre, en una segona fase, el disseny d’una planificació específica de control pel Camp de Tarragona pel que fa a les emissions, immissions i a la generació d’un nou marc legislatiu, tal i com s’expressava a la Resolució 991/X del Parlament de Catalunya.

b)    Donat que no veiem una evolució cap a una planificació específica dirigida a la millora de la qualitat de l’aire, i que se segueix el mateix model poc eficient que ha estat present de manera ininterrompuda en el país, el LCMA prefereix dedicar el seus esforços a altres parts del territori on la societat civil tingui un major interès a obtenir una millor coexistència entre l’activitat econòmica i la qualitat de l’aire. Dels estudis esmentats anteriorment, que no deixen de ser un retrat puntual de la situació i amb un abast incomplert de tot l’àrea d’influència de les instal·lacions industrials, portuàries o de serveis, es desprèn que encara que les concentracions dels COV avaluats no són excessivament alarmants, sí que diverses es troben per sobre de les concentracions màximes establertes a nivell internacional. Per tant, és necessari un control més exhaustiu en les emissions, tant en volum com en compostos, i planificar dels controls necessaris a fer en immissió per a obtenir resultats representatius i a llarg termini. El volum de feina a fer és important però no per això impossible d’assolir. Tot i això, aquesta voluntat no es veu reflectida en el plantejament de la segona sessió de la Taula Informativa. Finalment, el concepte endogàmic i excloent de “pàtria i territori” present a la primera sessió de la Taula Informativa no el compartim, donat que sempre hem estat oberts a qualsevol entitat que, vingui d’on vingui, pugui aportar un coneixement tècnic i científic que ajudi a millorar els problemes actuals i a millorar les tecnologies desenvolupades per poder-les aplicar posteriorment a les diferents parts del territori.

En qualsevol cas, si en un futur immediat observem un canvi respecte a les polítiques mediambientals dirigides a la qualitat de l’aire, i se’ns requereix o hi ha un determinat interès en aplicar els desenvolupaments tècnics-científics de manera independent dins un marc específic pel Camp de Tarragona, valorarem la utilitat de la nostra participació per la millora de la qualitat de l’aire en les seves respectives àrees urbanes.


BARCELONA, 29 DE MARÇ DE 2016

LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT-UPC